Algemene verkoopvoorwaarden

1. Verkoper

Het Maal, Kaat Roels, Kwakkelstraat 137 2300 Turnhout, 0494/865 361 – BTW-nummer BE 0687.635.671 – e-mail info@hetmaal.be – website www.hetmaal.be

2. Toepassing

Deze algemene voorwaarden zijn integraal van toepassing op alle bestellingen en overeenkomsten bij het Maal.

Door het plaatsen van een bestelling of het sluiten van een overeenkomst geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door het Maal erkend.

3. Levering

In het kader van de regels van de koop op afstand zal het Maal de levering van producten in de mate van het mogelijke uitvoeren binnen het tijdstip dat op de website is vermeld, na volledige betaling en voor zover deze in voorraad zijn.

Alle op de website genoemde termijnen zijn louter indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

Vertragingen in de leveringen of gedeeltelijke leveringen en deelleveringen geven de koper geen recht om zijn koop te annuleren of de goederen te weigeren en kunnen in geen geval aanleiding geven tot enige schadevergoeding.

Indien levering niet mogelijk is (doordat bestelde producten niet meer leverbaar zijn of om het even welke andere reden) zult u daarvan op de hoogte gesteld worden en in dat geval hebt u het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

Aan de leveringsplicht van het Maal zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door het Maal geleverde producten aan de afnemer zijn aangeboden.

4. Prijzen

Alle prijzen worden getoond in Euro’s, exclusief verzendingskosten en inclusief BTW.

De aanbiedingen en prijzen zijn geldig op de dag wanneer ze op onze website aangeboden worden. Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van ernstige druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van ernstige druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

5. Verzakingsrecht (bedenktijd)

In het kader van de verkoop op afstand aan consumenten die binnen het toepassingsgebied vallen van de Belgische wet op de handelspraktijken van 6 april 2010 heeft de consument het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering. Ingeval de consument zich op deze mogelijkheid beroept, moet hij de goederen in originele staat, ongebruikt en in originele, onbeschadigde verpakking op eigen risico en kosten terugsturen naar het Maal, Kwakkelstraat 137, 2300 Turnhout, België, binnen de 5 werkdagen na zijn kennisgeving.

Het Maal kan geretourneerde artikelen weigeren of niet terugbetalen wanneer de verpakking of de producten door de klant beschadigd werden.

Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt het Maal er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag exclusief de verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.

Het herroepingsrecht geldt niet voor:

-goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben

-voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen zoals o.a. alle voedingsmiddelen.

-goederen die niet uit voorraad leverbaar zijn en specifiek voor de consument besteld worden.

6. Gegevensbeheer

Indien u een bestelling plaatst bij www.hetmaal.be, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van het Maal. Het Maal houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.

Het Maal respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens. Het Maal maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

7. Garantie

De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer, alvorens over te gaan tot terugzending aan het Maal, deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan het Maal. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen kunnen uiterlijk tot maximaal 14 dagen na levering aan het Maal schriftelijk worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwe staat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bewaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

Indien klachten van de afnemer door het Maal gegrond worden bevonden, zullen de defecte of gebrekkige onderdelen kosteloos vervangen of terugbetaald worden, met dien verstande dat het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag van de betreffende zaken. Iedere aansprakelijkheid van het Maal voor enige andere vorm van materiële of lichamelijke schade is uitgesloten, waaronder inbegrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

Deze garantie geldt niet indien:

A) zolang de afnemer jegens het Maal in gebreke is;

B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken.

C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van het Maal en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld;

D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

8.  Betalingsvoorwaarden

Facturen zijn betaalbaar op rek. nr. IBAN BE24 0018 3019 0138 op naam van Katarina Roels, Kwakkelstraat 137 Turnhout, op de vervaldag, netto zonder korting, tenzij anders overeengekomen. Een laattijdige betaling geeft van rechtswege en zonder ingebrekestelling recht op een verhoging van het verschuldigd bedrag met een interest aan 10% en een schadebeding van 10% met een minimum van 25 euro.

9. Klachten

Elke klacht kan via e-mail worden ingediend op info@hetmaal.be en zal binnen de 5 werkdagen worden behandeld. De geschillen over het sluiten, de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van het verkoopcontract of van de huidige algemene voorwaarden zijn uitsluitend beheerst door het Belgische recht en vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbanken van het Kanton Turnhout.

10. Overeenkomst

Het verkoopcontract wordt opgemaakt bij de laatste stap vóór betaling, m.a.w. wanneer u op de overzichtspagina van uw bestelling, drukt op “Bestelling plaatsen”. U aanvaardt dan ook van rechtswege de volledige, onderhavige algemene verkoopvoorwaarden. Een overeenkomst tussen het Maal en een klant komt tot stand na aanvaarding van de bestelopdracht door het Maal.

Het Maal behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren mits voldaan wordt aan extra opgelegde voorwaarden zoals o.a. bij grote orders, onvolledige bestelprocedures of problemen bij vorige orders.

In dit geval zal u elektronisch binnen de 48 uur geïnformeerd worden.

Het verkoopcontract wordt pas definitief wanneer deze bevestigd is door de betaling van de prijs door de koper.

11.  Afbeeldingen en specificaties

De producten die aangeboden worden op onze website(s) worden zo precies mogelijk beschreven en afgebeeld. Mocht er, niettegenstaande al onze voorzorgen, zich toch een fout voordoen op onze website dan kunnen wij voor dit feit niet aansprakelijk worden gesteld.

Alle afbeeldingen, foto’s, tekeningen e.d. onder meer gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, smaken, productspecificaties enz. op de website van het Maal gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

12.  Beeldmateriaal en teksten

Alle foto’s, video’s, ander beeldmateriaal en teksten zijn copyright van het Maal en mogen onder geen beding gekopieerd of vermenigvuldigd worden zonder toestemming van het Maal.

13.  Intellectuele eigendom

Alle elementen van de website van het Maal, zowel de visuele als de geluidselementen, inclusief de onderliggende technologie, zijn beschermd door auteursrechten, merken of brevetten. Zij zijn exclusief eigendom van het Maal. De gebruiker die over een eigen website beschikt en die een automatische link wil instellen tussen zijn website en de website van het Maal, moet hiervoor de uitdrukkelijke toelating vragen van het Maal.

Zijn evenwel uitdrukkelijk verboden elke hypertekst link die terugstuurt naar de website(s) van het Maal door gebruik te maken van framing of in-line link. In ieder geval zal elke link moeten worden verwijderd op eerste eenvoudig verzoek van het Maal.

14.  Links

De website van het Maal kan links naar andere websites bevatten. Het Maal kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud van deze websites op welke het Maal geen enkele controle heeft.

15.  Overmacht

Het Maal is niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van onze verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten onze normale controle, inbegrepen productieonderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, werkkrachten, energie of transport of vertragingen in transport, stakingen, lock-outs, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, die hetzij onszelf, hetzij onze leveranciers raken, en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn.

16.  Eigendomsvoorbehoud

De geleverde goederen blijven onze eigendom tot na de volledige betaling van de prijs, inclusief alle kosten en lasten, nalatigheidsinteresten en vergoedingen. Bij niet betaling behouden wij ons het recht om de goederen terug te nemen, van rechtswege en op kosten van de koper.

17. Toepasselijk recht

Alle overeenkomsten afgesloten met verkoper worden beheerst door het Belgisch recht. Enkel de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van de verkoper zijn bevoegd.